جشنوارە کشوری قلم روستادر ٱویهنگ منطقه کلاترزان برگزارمی شود/صباح حسنی  که به عنوان دبیراجرایی این جشنواره انتخاب شد

  • منتخب
  • ۲۴ام اسفند ۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه
جشنوارە کشوری قلم روستادر ٱویهنگ منطقه کلاترزان برگزارمی شود/صباح حسنی  که به عنوان دبیراجرایی این جشنواره انتخاب شد


برای نخستین باربانظارت اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان ؛ نخستین جشنواره قلم روستا باحضورخالقان اثارمکتوب ونویسندگان توانادرحیطه روستا درروستای ٱویهنگ بخش کلاترزان برگزارمی شود.
عبیدرستمی معاون اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی درنشستی که برای بررسی مقدمات کارومعرفی دبیر اجرایی جشنوارە   تشکیل شده بودگفت این جشنواره کشوری درراستای  روستاورونق جایگاه روستایی است وکسانی کتابهایی درباره روستانوشته اندبا داوری ٱثاردراین جشنواره کشوری شرکت می یابند.وی گفت انشالله بابرگزاری برنامه های فرهنگی و شادومفرح بتوانیم جشنواره ای موردپسند وموثر برگزار کنیم.رستمی حضورمهمانان خارج استان؛تقدیراز نام ٱوران این حیطه وتاکیدبرحضور خانواده های محترم راازدیگربخشهای جشنواره دانست. درادامه بخشدارکلاترزان ضمن سپاس ازتوجه به منطقه کلاترزان گفت که اویهنگ جایگاه قلم؛ادبیات وبزرگان وعارفانی چون ملاحیدر فهیم؛ ملا محمدصادق اویهنگی بوده واین پتانسیل ها بیشترکار فرهنگی رامی طلبد.راست خدیوتوجه به چاپ ٱثارفرهنگی منطقه رامهم دانست وگفت انشالله اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان توجه بیشتربه کلاترزان درراستای رونق کارفرهنگی بنماید.بخشدارمنطقه؛ کلاترزان رامستعدکارفرهنگی دانست وبیان نمودانشالله درنظراست درٱینده همایش تجلیل ازبزرگان؛عارفان ونامداران کلاترزان رابرگزارنماییم. سپس رموزی ازکارشناسان اداره فرهنگ وارشاداسلامی درباره طرح های اداره کل گفت که طرح ؛جام باشگاه های کتابخوانی ویژه مدارس باهدف ارتقاجایگاه کتاب درمدارس سازماندهی شده است. فرهنگ کتابخوانی،خیابان اهدای کتاب وحمایت ارشادازچاپ کتاب وتوزیع بسته فرهنگی درروستاها از دیگر مباحث مطرح شده ایشان بود.
کاکایی ازفعالین فرهنگی منطقه این جشنواره راپراهمیت دانست وگفت روح ایرانی درفرهنگ روستاهاخفته است ومی طلبدفعالیت فرهنگی  بیشتری درروستاهاانجام گیردواین حرکت قابل تقدیراست.وی توجه به فرهنگ کتابخوانی ،همنوایی باسنتهای اصیل  وحمایت ازکارهای فرهنگی رامهم دانست وگفت انشالله بااین دست کارها ازمهاجرت روستایان جلوگیری کنیم.
صباح حسنی  که به عنوان دبیراجرایی این جشنواره کشوری ازطرف مدیرکل انتصاب شده بود گفت اویهنگ باتوجه به المانهای که داردووجودپتانسل های فراوان فرهنگی،تاریخی وگردشگری بهترین روستاخواهدبودکه شرایط وظرفیت قلم روستا راپذیراباشد.وی ضمن حمایت ازمسئولان اداره کل ارشاداسلامی وبخشدارکلاترزان گفت انشالله بابرنامه ریزی هم بتوانیم به روستاخدمتی کرده باشیم وهم نماینده خوب روستاباشیم .
درپایان حبیب الله میرزایی ازشوراهای اسلامی ضمن تقدیرازحضورعزیزان وتوجه به اویهنگ گفت انشالله باواگذاری اموربه دست مردم بتوانیم کارارزشمند وماندگارانجام دهیم.
وی گفت انشالله باحمایت روستاییان شرایط برگزاری بهترجشنواره  رامهیاکنیم..
بعدازصحبت حاضران رستمی معاون اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی،حکم  صباح حسنی رابه عنوان دبیرجشنواره کشوری ،قلم روستا قرائت نمود
مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!